Obsah a termíny přípravného kurzu KFP

Kurz je zaměřen na oblast investic, pojištění, úvěrů a nemovitostí, daní a práva. Náplň kurzu odpovídá náplni certifikační zkoušky EFA.

Termíny přípravného kurzu

Celková délka kurzu je 17 dní prezenčního studia a je rozdělena do dvoudenních a jednodenních bloků, které proběhnou od října 2021 do května 2022 v Praze. Termíny jednotlivých bloků jsou uvedeny v Harmonogramu kurzu.

Podrobný obsah přípravného kurzu

1. blok

 • Finanční plánování – základ pro získání větších obchodů
  • Proč dělat finanční plán
  • Jak dělat finanční plán
  • Jak finanční plánování přispívá větším obchodům
 • Finanční matematika nejprve bez těžkého počítání
  • Principy finanční matematiky
  • Využité finanční matematiky v praxi
  • Poradenské příklady, kde se finanční matematika využívá
 • Finanční matematika pro zkoušky
  • Vzorce a příklady pro složené úročení – jednorázová i pravidelná investice
  • Vzorce a příklady pro splácení úvěru
  • Inflace a znehodnocování úspor
 • Makroekonomie – ekonomické vztahy a vazby
  • Inflace
  • Hrubý domácí produkt
  • Cizí měny
  • Úrokové sazby a výnosové křivky

2. blok

 • Cenné papíry
  • Akcie a dluhopisy – jejich vlastnosti
  • Dluhopisy a dělení dluhopisů
  • Rating dluhopisů
  • Proces obchodu s dluhopisy
  • Durace dluhopisu a její vliv na úrokové riziko
  • Dělení akcií dle různých kritérií (small caps a large caps, sektory, regiony, value a growth akcie)
  • Oceňovací modely akcií (dividendový model, ziskový model, poměrové ukazatele)
 • Otevřené podílové fondy
  • Druhy fondů podle klasifikace AKAT
  • Dělení fondů podle zaměření
  • Poplatky a náklady ve fondech – předplacené poplatky, náklady fondu
  • Benchmarky
  • Indexy (price indexy a total return indexy)
  • Hodnocení výkonnosti fondů – Sharpe ratio, Information ratio.

3. blok

 • Portfolio, jak ho potřebuje znát a používat poradce
  • Rizikovost tříd aktiv – jak se měří, jaká je typická rizikovost
  • Očekávané výnosy tříd aktiv v různých dobách
  • Korelace aktiv a diverzifikace
  • Riziko a jeho změna v čase (s rostoucím horizontem riziko investice klesá)
  • Metoda pravidelných investic
 • Teorie portfolia
  • Riziko portfolia a jak se měří
  • Hranice efektivních trhů
  • Typy investorů podle averze k riziku
  • Přidání bezrizikového aktiva do portfolia
  • Přímka kapitálového trhu
  • Model oceňování aktiv
 • Deriváty, certifikáty
  • Forwardy a futures
  • Swapy
  • Opce – out the money, at the money, krátká a dlouhá pozice
  • Investiční certifikáty
  • Dělení investičních certifikátů

4. blok

 • Trocha matematiky
  • Medián, modus, kvartil, decil, percentil
  • Aritmetický a geometrický průměr
  • Rozdělení výnosů akciového trhu
 • Makroekonomie
  • Příklady reakcí akciových trhů na ekonomické podněty
  • Příklady chování dluhopisových trhů
 • Fondy
  • Ukázka naučené teorie v praxi
 • Testy a cvičení toho, co jsme se již naučili

5. blok

 • Pojištění
  • Rozdíl mezi pojištění a zajištěním
  • Jak určovat pojistné částky
  • Základy demografie a úmrtnostní tabulky
  • Základy k sociálním dávkám
  • Netto pojistné a brutto pojistné
  • Technická úroková míra (TÚM)
  • Nákladovost pojištění PER a TANK
 • Pojištění
  • Pojištění a právo s důrazem na praxi
  • Investiční životní pojištění – konstrukce a flexibilita
  • Rozdíly v produktech, výběr optimálního pojištění a záludnosti v pojistných podmínkách
  • Vybrané otázky z majetkového a odpovědnostního pojištění

6. blok

 • Bankovní produkty a nemovitosti
  • Spotřebitelské úvěry
  • Leasing
  • Kreditní karty a kontokorentní úvěry
  • Nemovitosti na pronájem ve finančním plánu
 • Nemovitosti a úvěry
  • Právní úprava hypoték
  • Dělení hypotečních úvěrů
  • Úroková sazba (fixní, variabilní)
  • Hodnocení žadatele o úvěr
  • Hodnocení zástavy a výše úvěrů
  • Další možnosti zajištění úvěrů
  • Nemovitosti a katastr

7 .blok

 • Daň a daňový systém v ČR
 • Silniční daň
 • Clo, spotřební daně, ekologické daně
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň dědická a darovací
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Zdravotní a sociální pojištění
 • Daň z příjmu právnických osob
 • DPH

8. blok

Právo a regulace
 • Obecná část (Evropská a národní legislativa, Dědictví)
 • Spotřebitelské smlouvy
 • Jednání se zákazníkem
 • Exekuce
 • Oddlužení
 • Regulace a dohled
 • Investice
  • Investiční zprostředkovatel a vázaný zástupce
  • Jejich povinnosti
  • Rozdíl mezi zprostředkováním a poradenstvím
  • Odpovědnost
 • Pojištění
  • Regulace pojišťovacího zprostředkovatele
  • Kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů
  • Povinnosti zprostředkovatelů
 • Penzijní připojištění, důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření
  • Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Důchody
 • Důchodové pilíře
  • Průběžný
  • Kapitalizační
  • Porovnání pilířů
 • První pilíř
  • Podmínky pro přiznání starobního důchodu
  • Věk odchodu do důchodu
  • Potřebná doba pojištění
  • Výše starobního důchodu
 • Třetí pilíř
  • Podmínky účasti
  • Formy výplaty
  • Vlastnosti fondů
 • Vyplácení renty
Plánování v praxi
 • Finanční plánování – příprava na případovou studii
 • Co má obsahovat finanční plán
 • Jak uspořádat vstupy finančního plánu
 • Jak sestavit finanční plán
  • Analýza pojistek
  • Analýza příjmů, výdajů a volného cash flow
 • Jak prezentovat finanční plán

9. blok

Testy a cvičení
 • Analýza cenných papírů
 • Nákladovost pojištění
 • Deriváty
  • Forward a Futures
  • Opce
 • Portfoliomanagement
  • Riziko a korelace
  • Přímka kapitálového trhu
  • Oceňování kapitálových aktiv
  • Jedinečné a systematické riziko
 • Finanční matematika

10. blok

 • Závěr - testy a cvičení
  • Procvičování aplikačních otázek
  • Počítání příkladů běžných i záludných
  • Opakování
  • Kontrola znalostí před zkouškou
  • Tipy, jak zvládnout zkoušku

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?

Kontaktujte Petra Pavláska:
Tel.: +420 602 790 222
E-mail: pp@kfp.cz

© 2017 KFP
Programovali: SE-MO Data

ADRESA

KFP trénink, s.r.o.
Elišky Krásnohorské 293
738 01 Frýdek-Místek

IČO: 26866994
DIČ: CZ26866994
číslo účtu: 2814247001/5500